Numărul #20, 2005
+ (laicitate si complicitate)

Complicități de schimb
Bogdan Ghiu

În absența bisericii

În societatea românească postcomunistă, religiosul  și, implicit, biserica sînt, mental, frecventate în mod depresiv. Spre deosebire de Polonia, de pildă (iar exemplul nu este deloc inocent și întîmplător, problema pe care el o pu­ne a fost discutată și răsdiscutată, sau cel puțin evocată, recunoscută obsesiv), sub comunism biserica nu și-a jucat, la noi, rolul social, fie și doar pe acela de loc de azil, de refugiu, și s-a abținut chiar și să-și folosească propria putere (tradițional enormă, exersată) de semnificare și de ritualizare în cheie martirologică a catastrofei la care era supusă. „Asceza“ impusă și au­­toimpusă bisericii a fost aproape totală, pînă la invizibilitate, chiar dacă as­tăzi, retroactiv și tardiv, se încearcă a i se spune mai degrabă spiritualizare sau hieratism: Biserica Ortodoxă Română nu a putut să reziste istoriei decît intrînd într-un „dialog“ (unii îi spun chiar colaboraționism) cu puterea avansat-secularizantă comunistă și nereușind, evitînd chiar să transforme am­putarea, de către aceasta, a propriilor organe într-o punere providențială la încercare. A ratat, astfel, din comoditate și prin elipsă de sine, o mare ocazie istorică. Iar acum încearcă să „recupereze“, dar tot cu jumătate de gură, continuîndu-și concubinajul cu puterea seculară și încasînd dividende publice mici, dar constante. Din evul său mediu glorios, biserica națională nu a păs­trat însă decît un feudalism îngust, boieresc, de fief, și un discurs nu tra­diționalist, ci învechit. Sinteza subtilă, dar deosebit de eficientă social și geopolitic, între discursul (laic) al drepturilor omului și dogmele providenței, realizată de papa Ioan Paul II, a fost și rămîne un tip de operă necunoscută și chiar nedorită pe blîndele plaiuri carpatine. Societatea civilă românească nu a beneficiat, așadar, de asistența bisericii, nu a fost „informată“, ca o contraputere consistentă, așa cum ar fi putut fi aceasta, de biserică. Iar datoriile se plătesc, întîrzierile istorice adăugîndu-le, cum este și firesc în logica de ca­pital (simbolic) a istoriei, dobînzi uriașe.

În România, biserica a rămas datoare față de societate. De aici, desigur, și compulsivitatea ei în a dori să se achite monumental-simbolic, dar de fapt scurt, simplu și ieftin, economicos, dar hipercompensatoriu, încercînd să astupe o rană, gura unei răni, și să umple un gol de sine printr-o catedrală faraoni­că, al cărei proiect bîntuie prefantomatic spațiul public. Fapt (răspuns), iarăși, simbolic: după ce și l-a retras singură prin neocupare și dezerție, biserica în­tîmpină acum niște dificultăți ridicole în a-și găsi un loc fizic precis în so­cietatea românească. În loc să fie primită „catedralic“ și „mîntuitor“ de că­tre „neamul“ ei, ea este mai curînd alungată, amînată, plimbată de colo, colo, purtată cu vorba, asemeni unei arce extrateritoriale a credinței. Situația este una de carantină. Nelocalizată, biserica bîntuie mentalul, discursivitatea și imaginalul publice. Forța ei a devenit una fantomal-ventrilocă. Neaflîndu-și un loc, o poziție și o voce proprii, definibile, localizabile civil (dat fiind că și le-a refuzat singură), biserica parazitează mediile, sursele emitente de discurs social relevant, apare de peste tot (mai ales de unde nu te aștepți), în mod difuz, dar nu e nicăieri. Și aceasta nu pentru că vreo vigoare strategică ori vreo ardoare socială ar fi început, brusc, s-o anime, ci pentru că, la rîndul ei debilă și nefondată, de fapt bastardă și uzurpatoare, puterea politică a anilor ’90 o invita la mondenitățile ei politice pentru a-i suplini deficitul de credibilitate, în speranța că din „minus“ și „minus“ ar putea să iasă vreun „plus“. Măcar unul imaginar, mediatic, cît să mai treacă (și să poată fi capitalizat) ceva timp istoric nefolosit. Așa a fost.

Și a mai existat apoi – și mai există – și un efect de modă. Pe fondul (abisal) al absenței bisericii sub teroare, din adîncul altei absențe, aceea a rezistenței anticomuniste civile de astă dată, s-a născut, tot fantomal, ca un abur, o chemare, o întrupare, un homuncul pe cît de lipsit de consistență, pe atît de longeviv: moda unei afectări (discrete) a credinței la (o parte din) intelectualii români (numai generația ’80, cu ironismul ei, n-a participat la acest joc). Era deopotrivă „subversiv“ și de bon ton să mai bați, acolo, o cruce sau să citezi, la o vodcă, din Sfîntul Pavel, să faci, în scris, aluzii religioase sau, tot discursiv, dar în spațiul așa-zis „filosofic“, să închipui, fără însemne canonice, diferite scenarii cu iz metafizic, nici religioase, dar nici laice: uitate în limburile unei neasumări identitare profitabile. Artele plastice s-au lăsat și ele, ca și cinematografia de altfel, invadate discret, neangajant, dar șușotitor, de aparente desfășurări christice și de simboluri pe cît de debile, de atent izolate de contextul lor declarat religios, de hiperhieratizate, pe atît de insidioase și, ca să spunem lucrurilor pe nume, de plăcute. Astfel de comunicări, discursive și imaginale, creau freamăt și faimă, dar numai la nivel alu­ziv. Și uite-așa am fost – și continuăm să fim – credincioși din vîrful buzelor și rezistenți, oponenți invidioși pe putere, gata s-o reproducem. (Cine mai știe astăzi că pe curajoasele liste de „protest“ ale intelectualilor români la adresa puterii comuniste care se difuzau la „Europa Liberă“ nu putea intra oricine: erau, ca și azi, închise.) Puțină religie, ceva filocalie, o vorbă din părintele Stăniloae ici, o plimbare („pelerinaj“) la Rohia colo, ne facem că facem, încercînd să jucăm (și să cîntăm) la cît mai multe mese deodată. Stare difuză, de indecizie istorică, cadril subțire printre semnificații tari. Simulare. Intelectualul român (ortodox) este un epicureu: ține post cu delicatese (dezlegare cu păstrăv!) și, uneori, își scrutează sever în oglindă tăietura de sutană a hainei, neezitînd să-i adauge și cîte-o fugă șic pe diagonala istoriei.

În România actuală nu trebuie să te duci la biserică, în mod concentrat, ci te scalzi permanent într-o religiozitate difuză, ești în biserică, o biserică invizibilă, moale, neparticipantă, dar învăluitoare, doar falduri, mocnit furibun­dă pe propria-i absență consimțită.

Dar poate că în mințile capilor bisericii române, situația aceasta de criză, prea tîrziu pentru a mai putea fi depășită, s-a transformat într-un avantaj. Prezența localizabilă presupune articularea unui discurs și a unor acțiuni coerente, explicite, ceea ce biserica, în mod vădit, nu are și nici nu pare a dori să aibă. E greu să fii subiect și emițător social în spațiul public. Mult mai ușor și mai profitabil, pe nimic („a-ți asigura paradisul în mod economic“, spunea profund credinciosul și anticlericalul Baudelaire), se dovedește, iată, să exiști larvar, „metaforic“, ca mediu și, mai ales, ca „semnificant liber“, „flotant“, în discursurile aluzive ale celorlalți, reprezentanți ai puterii și, sinergic, ai „societății civile“: te poți afirma „simbolic“ de pretutindeni, îți fac alții treaba (falsificînd-o, firește: schimbare a tezaurului în mărunțiș, în monedă curentă, aducătoare de încasări mărunte, dar sigure).

De aici mai decurge însă și un alt fapt, traumatic: în loc să fie mediatoare, cum îi e misiunea, biserica, în România, are nevoie să fie ea mediată, de alte instanțe sociale. În locul divinului, biserica însăși, cu Golgota ei neasumată. În locul sacerdoților, instituțiile statului, media și credincioșii înșiși.

Credința, la români, este grevată, în prezent, de un doliu secund, derivat, adău­gat, parazitar, inautentic: doliul după însăși instituția bisericii ca atare. Iar în cazul bisericii române n-a existat un Drum al Crucii, astfel încît ea nu poate întruchipa și propune, ritualic și simbolic, marea dramaturgie crești­nă. În loc să-l plîngă, drept unică speranță, pe Fiul Omului și să-i trăiască ascensiunea și darul, credincioșii români se văd nevoiți, fie și inconștient (dar cu atît mai traumatizant), să trăiască drama incompletă a unei instituții bisericești care nu a răspuns pînă la capăt propriei chemări.

Sacrul profan mondial

De pe urma acestei situații cu efecte social clinice, și puterea religioasă, și cele seculare, în succesiunea lor de ștafetă neîntreruptă, nu au decît de cîștigat. Nu biserica este, azi (și încă de multă vreme), principala sursă de religiozitate, ca ton și ca lexic. Nestrînse sever laolaltă, religiosul și sacrul au di­seminat în profan, de unde sînt cu atît mai virulente cu cît mai inautentice. Revoluția Franceză nu a făcut decît să transfere sacrul dinspre biserică în­spre stat, preluînd forța de iradiere și de chemare a bisericii și profitînd, pînă azi, în mod „republican“, de ea.

Păstrînd diferențele, se poate spune că biserica, marea comanditară istorică a artelor vizuale, se află, azi, în aceeași situație cu arta însăși: trebuie să-și reclame teritoriile, să-și decline identitatea de acolo de unde aceasta con­tinuă să acționeze sub mască. Marea formulă fenomenologică, autenti­că profeție, a lui M. Eliade este mai valabilă, azi, ca oricînd: „sacrul camuflat în profan“. Sacru înseamnă, tocmai, delimitare. Azi însă, sacrul supraviețuiește și triumfă tocmai prin ne-delimitare, prin omni-prezență difuză, mascată, nemarcată, prin absorbție. Pericolul l-a constituit tocmai „laicizarea“ sacrului. Care sînt, azi, sursele de religiozitatețNu cele explicit religioase. Para­digma bisericească respiră prin toate ritualurile vieții cotidiene. Și tocmai în complicitate, în nediferențiere, în ventrilocitate stă, acum, forța, înțeleasă ca sursă indistinctă, cu dublă ramificație, de putere: biserica profită de politic, politicul de religios, și întreaga societate plutește, astfel, în elementul impur, dar triumfător, contaminant căci contaminat, al sacrului profan.

Întreaga planetă a trăit, de curînd, în ritmul agoniei și funeraliilor papei Ioan Paul II.1 Geloase pe sursa primordială de sacru care este biserica, media mondiale, mondo-(nu doar mass-)media au „negociat“ strict, la sînge, minut cu minut, sacrul religios, prim, acceptarea lui în sînul sacrului laic, a cărui sursă eminentă sînt, permanent, ele însele. Media, ca bastarzi și fii risipitori ce se află, s-au simțit concurate de Sfîntul Părinte. Ele au perceput conflictul in­tern care constituie însăși tradiția contorsionată a modernității noastre: sa­crul religios este sursa sacrului profan, îi dă forță, dar îl poate și periclita, rechemîndu-l la vechea ordine. Media s-au simțit, discret, concurate. S-au pliat pe eveniment, ca sursă de audiență, dar cu fereală și indispoziție, reticent: nu ca în cazul unui eveniment politic, gata ritualizat, ușor de ritualizat. Au simțit în același timp pericolul și puterea Tradiției „revoluționar“, în mod ocultat preluate și continuate, capitalistic, de la o economie la alta: să vorbească Tatăl din fii risipitori și bastarzi, care în nici un caz nu vor să-și mai recunoască deschis filiația pentru a putea, tocmai, să dispună integral de o moștenire mai activă ca oricînd fără să plătească nimic, nici măcar dobînda sau dividendele marii lor speculații istorice (taxa de moștenire o achită ra­murii seculare a puterii, căreia nici nu i se cuvine de fapt). Profanul continuă sacrul. Sînt complici la marea afacere mondială. Fiecare are de cîștigat de pe urma „acțiunilor“ celuilalt, pierzîndu-și, tocmai, urmele în celălalt. Situația românească se regăsește astfel, modulată particularist-ortodox, în cea mondială: religiosul se lasă parazitat cu plăcere și cu folos de „laic“, care profită „sub pecetea tainei“, speculativ („per speculum“), de energiile constitutive (de spațiu și timp, de „categorii“ și de „scheme“) ale sacrului tradițional. Înaintea forței mediatice a lumii contemporane a existat temelia „mediologică“, geniul politic al bisericii creștine. Tocmai în acest sens spunea J. Derrida că actuala mondializare este, de fapt, o „mondialatinizare“.

Artele și Biblia ilustrată

Să mergem însă și mai departe. De la situația românească am trecut la cea „mondială“, iar acum se impune să ajungem la „structural“.

Delimitarea de sacrul religios este imposibilă atît timp cît sacrul religios, sacrul-sacru este modelul în filigran, paradigma ocultată, dar cu atît mai nestingherit activă, a mental-imaginalului (inclusiv mediatic) contemporan. Religiosul, ca făcător de istorie, este (a devenit) „retina“ pe care se formează, astăzi, imaginile. Ca să ieșim din sacrul difuz, încrucișat, bastardizat, speculat, ar trebui să ieșim, pur și simplu, din imagine. Dar acolo ne pîndește – și acționează deja – islamul, altă/aceeași religie: tot a Cărții, dar fără poze. Dumnezeu pîndește, „ucis“, în subiectul impersonal sau „inclus“ al tuturor evenimentelor (catastrofe, atentate, războaie etc.) cu care sîntem ținuți, în flux me­dia­tic, sub perfuzie: „pămîntul“, „natura“, „omenirea“, „planeta“, „America“, „barilul de petrol“, „euro/dolarul“ etc., toate sînt tot mai puțin metafore și tot mai mult metonimii, proteze, fetișuri ale unui divin monoteic consolidat, în puterea sa simbolică, tocmai prin absență. Așa cum din limbă, singurul subiect vorbitor, nu se poate elimina verbul de ființă, „a fi“, esențial tocmai prin puterea lui relațională, computațională (deschidere în sistem) infinită (sîntem întotdeauna ceva, permanent altceva), și deci nici metafi­zica reziduală pe care el, nestingherit, o re-generează, nici structurile ri­tualic-„religioase“ ale cotidianului nu pot fi eliminate. Re-ritualizarea și re-„sacralizarea“ profană a vieții cotidiene vin tocmai de unde ne-am aștepta mai puțin, dinspre tehnologia automatizat-revoluționară.

Între icoană și ecran (cam pe acolo pe unde J.-L. Marion situa tabloul2), acesta e spațiul (strivit) al artei. Între sacrul-sacru al religiosului (rareori situabil) și sacrul profan omniprezent al vieții mediatic mediate, arta contemporană, atît sub regimul verbalului, cît și sub cel al imaginilor, al incitărilor la ges­turi, dis­cursuri, gînduri și atitudini, trebuie să producă și să introducă o gradație infinită de alteritate în sînul unui identic produs, reprodus și consolidat din două surse aparent opuse și chiar inamice, care, după ce, un moment, s-au succedat istoric, acum își dublează, în simultaneitate, efectele. Lumea se propune ca sferă, dar continuă să fie o elipsă, o „bulă“. Heideggerian, sîntem prinși între metafizicul tradițional și „camuflările“ lui derivate, tehnologice. Momentul actual este unul de telescopare a efectelor celor două surse diseminate (religioasă și laică) de sacru. Aici este spațiul dat, impus al artelor contemporane: în acest identic „stereo“, în această omogenitate, în acest „catolicism“ și în această „ortodoxie“ a economicului deteritorializat (numai aparent contradictoriu și sfîșiat) ce ritmează viața mondial-cotidiană. Schisma lor este o comedie: întreținerea unei dramaturgii cu niște roluri în care poate juca, democratic, oricine, mașinărie atotsacralizantă.

Există, prin urmare, două modele, două tipare care astăzi se suprapun: cel al conflictului și al rupturii („avangardist“-„revoluționare“) și cel al coabitării („complicității“) profitabile pentru toate părțile. Se poate ține un discurs audibil, fie el discursiv sau imaginal, în afara structurilor ritualic-sacralizante ale vieții contemporane, plină de profanări compulsive, dar lipsită, propriu-zis, de profanț Nu. Să fie atunci artele obligate să intre, pentru a încerca să producă alterități graduale, spațieri publice, opriri măcar momentane de flux, secțiuni instabile, în jocul economic al complicității dintre sacrul religios și sacrul profan, între biserici (confortate de secte) și politico-mediaticț O fac deja și nici nu le prea mai rămîne altceva de făcut. Și, din păcate pentru pu­riști și estetizanți, numai parazitînd, mimînd, simulînd, lăsîndu-se bîntuite și bîntuind, lăsîndu-se „ventrilocate“ și „ventrilocînd“, participînd prin „alunecări metonimice“ (J. Derrida) la spectralizarea generalizată, la deconstrucția obiectivă și pozitivă, dar productivă a lumii, la spasmul regularizat al aceste­ia reușesc ele să se facă auzite, să se comunice. Religiosul a făcut deja jocurile, adică terenurile sociale de joacă, indiferent ce facem acum pe ele. Le-a predat cu acte în regulă politico-mediaticului, urmașul său pretins nelegitim, născut însă prin sciziparitate, vorbește azi mai mult mut și prin alții, alte instanțe trimit la el, ceea ce îl face mai eficient, simbolic, ca niciodată, tocmai pentru că a acceptat să piardă cedîndu-și fața. Fluxul transimaginal de­construiește, să zicem, icoana, dar reintroduce sacrul pe fereastra (ecranul) ri­tualizării temporale, iar dacă vrem să avem sens și mesaj, să producem transport de substanță socială, nu putem decît lăsîndu-ne să „cădem“, ac­ceptînd structura minimală a „mesianicului chiar; adaosul meu, B.G.: fără mesianism“ de care vorbea, ca „orizont indepasabil“, același J. Derrida într-o carte, tocmai, despre televiziune și, în general, despre „teletehnoștiințele“ actuale.3

La urma urmei – și acesta este un dat –, Biblia, cum spuneam, a fost, spre deosebire de celelalte două Cărți din aceeași familie, o carte cu poze, o edi­ție originar și tradițional ilustrată tocmai de către arte, o „operă de artă totală“ (pictură, sculptură, muzică, coregrafie), un spectacol cînd împrăștiat în spațiu și timp, cînd reunit „sintetic“. Așa, sub această condiție, s-au născut și au crescut, în regiunea lumii noastre, artele, ca arte minore pentru minori, și așa am fost și noi crescuți, religios, de către arte: ca niște pueri, ca niște „minori“ veșnici. În-Fiați pentru a ilustra (prin seturi prescrise de mo­ralizatoare „arte ale existenței“).

„Artisticitatea“ spațiului public

„Nu verbal-discursivul joacă, azi, rolul pozitiv-critic cel mai important din punct de vedere strategic, ci, tocmai, artele și practicile spectacular-vizuale. Așa-numita «cultură vizuală» contemporană a ucis, de fapt, nu logosul «gramo-fonic», ci, tocmai, imaginea, înlocuind-o cu simulacre. Fotografia, filmul și televiziunea, video-ul în general, au de luptat – și pot să o facă – cu publicitatea, filmul de matrice hollywoodiană și televiziunea. Verbalul și-a încheiat epoca, textul nu mai edifică națiunile, scrisul, scripturalul nu mai apar ca atare, ci s-au resorbit, cinic, în programarea fluxului imaginal care împiedică, suprahrănind, văzul și «protezează» imaginarul. [...] Cultura critică, adică bazată pe text, nu (mai) dispune de canale (și aproape nici măcar de galerii) ca să se facă auzită. Degeaba scriem, adică pentru a fi, nemijlocit, citiți: ceea ce altădată se petrecea în creiere se petrece, astăzi, ipostaziat tehnologic, în «general intellect» (cum l-a profețit Marx). Trăim într-o perfectă eteronomie. Este nevoie să ne aliem cu indivizi revoltați, dar din zona vizualului și, mai ales, a spectacolului. Teatrul underground, de exemplu, se situează în propicea zonă gri, infinit speculabilă, dintre piață și critică. La fel se în­tîmplă și cu zona gri a clipului, muzical și publicitar: ideal vorbind, «otrava» criticii neexplicite, ci productiv-divergente ar trebui ascunsă în «pîinea» simbolică (de extracție sintetică) de zi cu zi a omului contemporan.“4

Complicitatea de care trebuie să vorbim azi este cu mult mai vastă, totală. Biserica actuală e piața, care nu poate vinde și recupera însutit nimic fără a sacraliza „profan“ pe toate canalele și în mod constant. Ieșite de sub tutela bisericescului, artele – fie ele ale textului, ale imaginii, ale sunetului sau deci ale spectacolului – au trăit, vreme de aproximativ un secol (XX), în chermeza unei iluzii: aceea a eliberării și a posibilității de a propune, vai, un sacru propriu. Tocmai aceasta a fost capcana: neabandonarea ideii profitabile de sacru. Abia ieșite de sub tutela religiosului, condiție în care au func­ționat ca simple ilustratoare mediatice de lux, cucerind teritorii ale profanului în beneficiul sacrului religios, artele se văd, azi, resubordonate (după ce au fost lăsate să servească, drept estetisme de stat, politicul totalitar și, în pauze, să zburde copilărește prin curte și pe la Curți) mecanismului unificat, mondial, al pieței, susținut inclusiv de către biserici și de avatarurile lor fals secularizate (cum ar fi, între altele, statele).

Autonomia esteticului a reprezentat o iluzie, apărută din nevoia formulării unei utopii proprii pe un teren istoric de existență pe care nu se putea concura decît utopic, vorace, „bisericește“ și „ecumenic“, delirant-planetar. Exasperate istoric, artele au vrut să-și facă, și ele, „biserica“ lor.

Dar artele, vrem, nu vrem, ne place sau nu (puțin contranarcisism nu strică niciodată), par făcute pentru a sluji. Artele nu pot exista, am constatat asta istoric, în afara unor alianțe și împotriva altor alianțe. Spune-mi însă cu cine ești complice ca să-ți spun cine ești! Artele au ieșit „secularizat“ din alianța cu biserica și s-au și grăbit să-și ofere puterile mediologic-mediatoare, co­mu­nitarizante, încheierii unei noi alianțe, la fel de păgubitoare, cu religia pieței, crezînd că (numai) astfel pot lupta împotriva vechilor alianțe, acelea ale propriei lor glorii traumatice.

La fel de subordonate și de folosite azi ca și ieri, artele trebuie să lege, iar, noi alianțe. Și, de fapt, acestea se și leagă, sub și prin ochii noștri. În mo­mentul actual, numai artele pot crea, susține și întreține un spațiu public autentic. „Civilul“, „laicul“, „publicul“ reprezintă o ne-lume, un neutru abstract, cel mult o „sferă“ (Habermas) căreia doar magic i se mai spune și „spațiu“, un ideal, luminism pur, care nu poate exista nemarcat. Înghițit de religia pieței, spațiul public – care și el va trebui, subreptice, să se mondializeze – nu poate fi creat și susținut, în momentul de față, decît de arte. Căci tocmai arta, în sens generic, lipsește, fundamental, spațiului public laic, care este complet ri­tualizat de comerț și economie, susținute discret, dar temeinic, ca „soclu istoric“, de teoria economică totală care este dogma providenței divine, cu răscumpărările (sîntem niște ostatici!) și capitalizările ei în off-shore-ul supracelest în beneficiul unei vieții viitoare în „Insulele Fericite“, cum le spunea Nietzsche.

Numai artele pot, azi, civil-iza societatea, infuzînd „artă“ spațiului public, încercînd, punctual și divers, să introducă spațieri laice în omogen și caracter public în publicitatea la acțiunile Marelui Capitalist care a privatizat, tripartit (afacere de familie), pămîntul. Iar alianțele și contraalianțele artei presupun și permit inclusiv, după modelele reunite ale tradiției și modernității, a te fo­losi de mijloacele și de mișcările „adversarilor“.

În momentul de față, înghițit, folosit și subordonat cum se află, spațiul public nu mai poate fi salvat – de fapt, re-creat – decît de pura invenție și creativitate artistică. Pentru a rezista ca oameni liberi trebuie să devenim, obligatoriu, artiști: ai existenței descoperite, în Deschis (care se cere perma­nent re-deschis sau măcar între-deschis).5

Civică, astăzi, mai este doar arta.

 

 

Note:

1. Pentru o analiză ceva mai extinsă, vezi articolul meu „Dealul Mitropoliei din Piața San Marco“, rubrica „Evul Media“, aprilie 2005.

2. Cf. Jean-Luc Marion, Crucea vizibilului. Tablou, televiziune, icoană – o privire fenomenologică, trad. rom. Mihail Neamțu, Sibiu, Deisis, 2000.

3. J. Derrida, B. Stiegler, Échographies de la télévision, Paris, Galilée, 1996.

4. B. Ghiu, „Pentru o nouă critică «terorist㻓 (răspuns la o anchetă despre „cultura critică“ și „cultura de masă“), in Luceafărul, nr. 12 (30 martie) 2005.

5. Așa cum mi se întîmplase să scriu încă de prin anii ’80: „Locul meuț În locul tău, aici, deasupra, puțin lateral. Cînd tu nu vii, nu apari, nu te publici, lipsești, absentezi, cînd tu nu exiști eu, aici, încerc să-ți țin locul. Eu, făcut să-ți țin ție locul, aici, deasupra, de unde tu repede evadezi, fugi, te refugiezi. Eu, umplînd locul tău plin, gol. Scriitorul ca semn al absenței, al dispariției omului («de rînd»). Oriunde lipsește un Om apare un Scriitor“ („Despre locul scriitorului“, in Manualul autorului, ediție definitivă, București, Cartea Românească, 2004, p. 182).